Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Ni yihe mpamvu ukeneye Itorero naryo rikaba rigukeneye?
Ni yihe mpamvu ukeneye Itorero naryo rikaba rigukeneye?

Uko ubutumwa bwiza bugenda bubwirizwa hirya no hino ku isi niko abantu bagenda bahindura inzira zabo, bakava mu nzira mbi baza mu nzira nziza yo kubaha Imana. Iyo umuntu akijijwe akakira Yesu Kristo nk’umwami n’umukiza w’ubugingo bwe, aba akeneye itorero rigendera ku myemerere mmishya aba yakiriye mu buzima bwe, naho iyo bitabaye ibyo ashobora kongera kwisanga mu byo yari yaramaze kuvamo.

Itorero rigizwe n’abantu ntabwo ryubatswe naziriya nyubako zisengerwamo kuko zihari nta muntu uzizamo ngo azisengeremo n’ubundi ntacyo zaba zimaze ahubwo zaba ari nzu nk’izindi zose. Niba rero uri umukristo ukabona ntugira aho uteranira, ukumva ntukura mu kwizera, uzatangire kumenya ko urimo gusubira inyuma.

Iyo bimeze bityo, itorero n’ingombwa mu buzima bwawe kugira ngo wongere usubiremo imbaraga kandi ribashe kugukuza neza.

Gusubira inyuma benshi bakunda kwita kugwa, ntabwo ari igikorwa kibaho ijoro rimwe ngo ni bucya usange uwari umwizera yabivuyemo, ahubwo bitangira buhoro buhoro, iby’isi ugatangira kubona ko aribyo bifite agaciro kurusha iby’Imana, iyo utabaye maso rero nibwo satani agukurura bikagera aho udashobora kwivana.

Kugira ngo utsinde urwo rugamba nuko ugira ahantu heza n’umwanya ukwiriye ugomba kubamo kugira ngo ubone uko usoma ijambo ry’Imana, ukaryiga neza kandi ukanarikunda. Kunesha no gukomera ku mwizera gushingiye ku ijambo afite muri we nuko yubaha Imana.

Ibyo rero bisaba ko umuntu yirinda kwirengagiza guterana kwera ahubwo agaharanira kubana n’abandi bahuje imyizerere kugira ngo babashe gukomezanya, Bibiliya iravuga iti”kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n’iry’imirimo myiza.Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk’uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegera, mube ari ko murushaho kugenza mutyo.” Abaheburayo 10:24-25

Ubundi itorero ribereyeho impamvu 3, guhesha Imana icyubahiro, gukomeza abera no kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo izina ry’Imana rimenyekane mu mahanga yose agize isi.

Kuba itorero rihuriza abantu hamwe mu guhimbaza no kuramya Imana n’ikindi kimenyetso cyerekana ko buri wese akwiriye kuribamo kuko no mu ijuru abera bose bazahimbariza Imana hamwe.

Guterana kwera kandi ni kimenyetso cy’ubumwe n’urukundo, niyo mpamvu igihe amateraniro ahumuje (Arangiye), ntibyakabaye bisobanuye guhita umuntu yigendera gutyo gusa ahubwo byakabaye umwanya wo gusabana n’abandi bizera no gukomezanya hagati yabo bagaragarizanya urukundo, kuko aribyo biranga abana b’Imana.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza