Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Ntimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza
Ntimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza

Mukomeze gusenga muba maso, mushima “ - Abakolosayi 4:2

Umukristo akwiye guhora agenzura imirimo ye, kuko mu isi harimo ibirushya n’ibigeragezo. Ariko hahirwa uwihangana akageza imperuka kuko ni we uzakizwa. Bivuze iki? Ibi bivuze ko ushobora kuba wibwira ko ukijijwe ariko uteshutse gato ukava mu byizerwa , uba watambikiye. Umuti wo kwirinda gutambikira ni ugukora ibyiza udacogora, ugahora usengesha umwuka iteka.

Turebye mu byanditswe byera, Nyuma yo kwakira impuguro ku nyigisho z’ubuyobe , Abakolosayi bashoboraga kugwa mu kudamarara. Pawulo yari azi neza uwo mutego. "Nuko rero uwibwira ko ahagaze, yirinde atagwa"-1Abakorinto 10:12.

Iyo Satani aburiye abizera mu kwizera kwabo , abategera mu byo bashobora kurangariramo. Bagomba gukomeza gusenga , kuba maso, gushima, no kugira ubwenge mu mibanire yabo n’abo hanze.

Abantu bakora cyangwa bakoranye umurimo w’Imana bakwiye guhora bahugurana , bakanohererezanya ubutumwa bwo guhumurizanya no gukomezanya. Bakwiye kugirana ubusabane buzana urukundo, kubabarana no gukumburana iyo batandukanye.

Ibyo ni byo byarangaga abizera b’itorero rya mbere; ibintu byagize uruhare mu kwihutisha ubutumwa bwiza. Mbese muri iyi minsi uracyagira ishyaka ry’umurimo w’Imana? Ukwiye guhora ukenyeye kandi n’itabaza ryawe ryaka; wera imbuto nziza uko bwije n’uko bukeye.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza