Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Ntimwishushanye n’ab’iki gihe
Ntimwishushanye n’ab’iki gihe

Kandi ntimwishushanye n’ab’iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose - Abaroma 12:2

Intambara duhoramo muri iyi si ni ugushaka gusa n’abandi ndetse rimwe na rimwe tugashaka kubasumba mu byo babamo. Uwo ni wo mutima w’ ibigezweho mu myamabarire, imigendere, mu myumvire, mu myidagaduro n’ibindi.

Usanga abantu benshi cyane cyane urubyiruko bashaka kujyana n’igihe "kugendana n’ibigezweho". Bibiliya yo itugira inama ngo "ntimwishushanye n’ab’ iki gihe". Ibi ntibivuga ko tutagomba gukoresha ibikoresho bigezweho cyangwa kwambara imyenda igezweho, ariko dufite igipimo. NI ukumenya neza ibyo Imana ishaka.

Mu myambarire, mu myitwarire, mu myidagadurire, ikintu cyose dukora cyangwa tuzakora tugomba kwirinda icyica itegeko Imana yatanze mu ijambo ryayo kandi tukirinda ikibangamira abandi kikabagusha. "Byose turabyemererwa koko ariko ibigira icyo bitumarira si byose. Ntihakagire umuntu wizirikana ubwe, ahubwo azirikane mugenzi we"-1 Abakorinko 10:23-24.

Kumenya icyo Imana itegeka, tukirinda guca ukubiri na cyo bisohoza itegeko rya mbere riruta ayandi, naho ibibangamira abandi tukabyirinda bidufasha gusohoza itegeko rya kabiri riruta ayandi – Ariko Abafarisayo bumvise yuko yatsinze Abasadukayo, bakananirwa kumusubiza, bateranira hamwe, umwe muri bo w’umwigishamategeko amubaza amugerageza ati ”Mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe?“ Na we aramusubiza ati ” ‘Ukundishe Uwiteka, Imana yawe umutima wawe wose n’ubugingo bwawe bwose n’ubwenge bwawe bwose.’ Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry’imbere. N’irya kabiri rihwanye na ryo ngiri ‘Ukunde mugenzi wawe nk’uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n’ibyahanuwe ni yo yuririraho.“ - Matayo 22:37-40

Kurikiza impanuro Bibiliya itanga mu gitabo cy’ Umubwiriza ngo ”Wa musore we, ishimire ubusore bwawe n’umutima wawe ukunezeze mu minsi y’ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe, ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Nuko rero ikure umubabaro mu mutima wawe, kandi utandukanye umubiri wawe n’ibibi bikube kure, kuko ubuto n’ubusore ari ubusa.“- Umubwiriza 11:9-10

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

HATANZWE IBITEKEREZO 1 KURI IY'INKURU

Tuyisenge kuwa 4-06-2015 saa 04:21
 

Nibyo rwose , umukristo ni urwandiko rusomwa na bose. Bityo rero nituba abantu bayoborwa n’ibyandiswe, tuzaba turi kuvuga ubutumwa tutanavuze. Isi ikeneye kumenya iby’ukuri kandi bazabimenyera kubamaze kubimenya aribo bakristo. Ntitugomba rwose kwishushanya n’abiki gihe kuko icyari umucyo muri twe cyahinduka umwijima kandi twakagombye kumurika kugira ngo abataramenya umucyo w’Imana bawumenyere kuri twe kuko n’ubundi Imana ibingingira muri twe. Abakristo rero bakijijwe basigeho kwifata uko batari bashaka ishimwe ry’abantu ahubwo nibashake iry’Imana kuko ariryo rifite ibihembo ninaryo ry’Ukuri.

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza