Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Umukristo akwiye kuragwa no gukora
Umukristo akwiye kuragwa no gukora

Uwiteka Imana ijyana wa muntu, imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibirimo, ayirinde –Itangiriro 2:15

Imana irema umuntu wa mbere ku isi ,yamuhaye inshingano zitandukanye. Gutegeka no gutwara ibyo mu isi byose, kwita amazina iby’Imana yaremye, n;ibindi. Imana ntiyaremye umuntu ngo yicare, atungwe gusa n’ imbuto zo mu busitani bwa Edeni. Ahubwo yamuhaye inshingano ikomeye yo gusigasira ibirimo.

Ibyagombaga kumutunga byose byari biri hafi ye muri Edeni ariko yari afite umurimo wo kuyihingira. Edeni ni cyo cyari igihugu cya Adamu. Hari nk’urugo rwe kandi ni naho yahuriraga n’Imana. Mbese rwari nk’urusengero rwe. Uko Imana yaremye Adamu , ikamuha inshingano zirimo gukora no kurinda ibiri mu ngobyi ya Edeni; Ni ko n’umuhamagaro w’ umukristo uteye: Umukristo akwiye gukorera igihugu cye, agakorera urugo rwe ni ukuvuga ntiyicwe n’ inzara cyangwa se ngo asabirize kandi akanagira umumaro mu itorero abarizwamo.

Hari abibwira ko umurimo ari igihano cyaje nyuma y’uko umuntu yakoze icyaha ; ariko si byo. Twaremewe gukora kandi tugakora uko Imana yadutegetse. Ikibazo cyaje kuvuka kuko Adamu yirengagije igice cya kabiri cy’umurimo yari ashinzwe: Imana yari yaramuhaye inshingano yo guhingira Edeni kandi akayirinda. Uburangare bwe ni bwo bwatumye ayamburwa , ayirukanwamo.

Imana yahaye Adamu umurimo, irangije imugenera n’ibimutunga biwuvuyemo. Itangiriro 2:16. Ibyo yagombaga gukora ni byo byagombaga kumutunga.

Uri umunyembaraga, utitaye ku ntege nke usanzwe ugira z’umubiri; hari akazi gaciriritse ushobora gukora kandi ukiteza imbere. Mbese niba ufite akazi cyangwa umurimo ukora, ujya utekereza ko ako kazi ukora ari umurimo wahawe n’ Imana kandi ko utagomba kukarangarana?. Gukora neza, ukuzuza inshingano wahawe ni urwego umuntu yuririraho , akazamuka mu ntera. Imigani 22:29

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza