Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Wibyihererana/ Pastor Tayi Gregory
Wibyihererana/ Pastor Tayi Gregory

Imana ntabwo yaturemye gusa. Buri wese afite intego yamuremeye. Ariko se Imana itagira icyo ibura, irifuza iki? Inyungu y’Imana iri mu muntu yaremye. Ni yo mpamvu gukorera Imana bishingiye mu gufasha abandi dukoresheje impano zihariye yaduhaye

Lewi wahamagawe na Yesu :

- Yakaga imisoro y’ikirenga nk’umukoresha w’ikoro.
- Yakoreraga Abaroma batwazaga igitugu Isirayeli. Abayuda n’Abaroma ntibamukundaga, kubera izo mpamvu. Ibi byateraga abantu umujinya. Umunsi mwiza kuri we ni uwo Yesu yamubwiye ati « Ngwino unkurikire. »

Lewi ntabwo yabigumanye ku giti cye. Yateguye umunsi mukuru w’inshuti ze z’abakoresha b’ikoro, maze ahamagara Yesu kugirango avugane nabo. Ni cyo Yesu atwifuzaho : Gushaka abandi, tukabazana kuri Kristo.

Umugore w’Umusamariyakazi yakoze inshingano ye yo kugeza ubutumwa bwiza ku bandi. Ariko ntibashoboraga kumwizera kubera ko ibikorwa bye bibi byari bizwi na bose. Ariko yabonye uburyo bwo kubatera amatsiko kugirango Abasamariya baze kumwumva.

Birashoboka ko tutashobora kwemeza abantu dushingiye ku byo tuvuga, ariko dufite inshingano yo gushaka uburyo bashobora kumva Yesu.

Kuzuka kwa Dorokasi kwafashije benshi kwizera Imana. Ntabwo bizeye kubera imirimo ye n’ubwo yari ingenzi kandi ari na myiza. Imana irifuza kudukoresha uko turi mu Bwami bwayo. Dukoreshe ibishoboka byose kugira ngo tugere ku bandi maze bizere. Ni cyo Imana yaduhaye kugirango tuyikorere.

#Ibyanditswe: 1 Petero 4:10; Luka 5:27-29 ; Yohana 4 :28-30, 39-42

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza