Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Ubutumwa bw’Umunsi » Gukorera abantu neza ni bumwe mu buryo bwiza bwo (...)
Gukorera abantu neza ni bumwe mu buryo bwiza bwo gukorera Imana

"musohoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima.Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta.Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n’abandi" - Abafilipi 2:2-4.

Muri iki gihe abantu bagira kwikunda gukabije ku buryo bahora bumva ko ibyiza aribo bikwiriye gusa nyamara mwaganira bakakubwira ko ari abakozi b’ Imana bakomeye cyangwa ko bamenye Imana, ariko se koko birakwiye ko ukorera neza Imana utanabashije gukorera neza abandi?

Inzira ni imwe yo gukorera Imana; ushobora kuyikorera igihe cyose ukoreye abandi neza. Igihe icyo ari cyo cyose wemeye gukoresha impano zawe, igihe, imbaraga ndetse no mu butunzi, mu gufasha abandi nibwo uba uri gukorera Imana kandi ibyo nibyo bikwiye kwitwa "Umurimo w’Imana."

Ariko se kuki Imana idusaba gufashanya, gukundana no guhuriza hamwe imbaraga mu kuyikorera? Hari impamvu zigera kuri 3 abantu dukwiye gushiniraho tugakorera Imana duhereye mu buzima buzanzwe tubamo.

1.Tuba mu muryango: Niba uri mu muryango w’Imana, Imana ishaka ko ugira abanyamuryango kuko ihora ishaka kubaka ubusabane bwuzuye nawe muri buri teraniro mu gize nk’abantu bari mu muryango umwe. Bibiliya iravuga ngo "kuko twembi Imana ari yo dukorera namwe mukaba umurima w’ Imana n’ inzu yayo"-1 Abakorinto 3:9.

2.Tubaho mu buzima umuntu akeneramo mugenzi we: Wabyemera utabyera ukeneye abagufasha ngo mubashe gukorera Imana mu buryo bwuzuye, kubera ko nta muntu ufite impano zose n’ italanto zose ku buryo yakwifasha umurimo ahubwo Imana yabikoze igira ngo uzakenere abandi nabo bagukenere kugira ngo mubashe kuzuzanya. Bibiliya itubwira neza ko tubasha kugira umusaruro mwiza igihe duhurije hamwe. "Nk’uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe ni ko turi kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo, umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we"- Abaroma 12:4-5.

3.Kuko hakenewe umusaruro uhagije: Gukorera hamwe bitanga umusaruro ugaragara kuko ababiri baruta umwe, Bibiliya iragira iti "Ababiri baruta umwe, kuko babona ibihembo byiza by’imirimo yabo, kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa, aba abonye ishyano"- Umubwiriza 4:9-10. Ni byo koko hari icyo ufite ariko ntabwo wihagije ahubwo ukeneye abandi bantu ngo mufatikanye kuko Imana ishaka kugukoresha cyane.

Imana yaguhuje n’abandi kugira ngo mukore umuryango ufite imbaraga ushoboye gufashanya no kuyikorera byuzuye kugira ngo mwagure ubwami bwayo. Gufashanya rero ni byiza kuko bigufasha kubana n’abandi amahoro, kugera kuri byinshi ndetse no gukundana urukundo rushyitse kandi runezeza Imana. Niyo mpamvu ukwiye gukorera neza abandi, kubafasha no kubakunda kugira ngo mwubake umuryango mwiza.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza