Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Ubutumwa bw’Umunsi » Menya uburyo bwagufasha gukunda ibihe byo gusenga
Menya uburyo bwagufasha gukunda ibihe byo gusenga

Niba wizera Imana, ukeneye kumarana nayo igihe kirekire muganira. Abantu benshi bakunda kwitabira ibihe by’amasengesho igihe bahuye n’ ibibazo bakeneye ko bisubizwa, abandi bakajya mu materaniro kubera impamvu runaka rimwe na rimwe zitarimo umugambi wo kurokora ubugingo bwabo akaga kazanwa n’ icyaha.

Kuzinduka mu rusengero mu minsi itari iyo twamenyereye yo gusenga, akenshi bisa n’ ibikomeye ariko ni ngombwa. Gusa iyo bidashoboka hari ubundi buryo bushoboka bwadufasha kumarana n’umwami wacu igihe kirekire. Kugira ngo turusheho gusa nawe. Bumwe muri ubwo buryo harimo kugira igihe gihoraho cyo gusenga no kwiga Ijambo ry’Imana. Hano hari ibyagufasha cyane cyane ku bantu bagerageza gushaka kubana n’ Imana ariko bikabananira:.

1. Ibuka ubuntu bw’ Imana: Igihe cyose twibutse ko twagiriwe ubuntu tutari dukwiye, bidutera kwiyegurira uwadukunze tutaranabaho, akanadupfira. Iyo uheranwa n’amaganya n’agahinda, bituma udatekereza ku mucunguzi. Uheranwa n’ibyaha byawe ndetse ukumva ko bitanababarirwa. Ariko menya ko ntabyo Imana itababarira iyo umuntu yihannye amaramaje. Ca bugufi usabe Imana kukurondora kandi uyisabe kukubashisha kuzirikana ubuntu bwayo. Ibi bizagufasha kuyikunda no gukunda kubana nayo.

2.Senga ubudasiba: Wabyemera utabyemera, ikintu Pawulo yasabye abo mu itorero ry’ i Tesalonike (1 abatesalonike 5:17) ni ingenzi cyane kuko bituma umuntu abohoka ndetse akamenya uko umubano we n’Imana uhagaze. Ubusobanuro bw’isengesho Pawulo atanga ni nk’ itumanaho rya interineti bita 4G. Ni ukuvuga ngo ahora ari kumwe n’Imana mu buryo butagira umupaka. Iyo dutekereza ko igihe cyose haba mu rusengero, mu muhanda, mu isoko,...Imana iba iri kumwe natwe; bituma tuzirikana urukundo rwayo tukagambirira kutayihemukira.

3. Tekereza kandi uhe agaciro icy’ingenzi: Iki nicyo dukeneye gukora igihe tumarana umwanya n’ Imana. Gusa ibi hari igihe bishobora gukomwa mu nkokora na gahunda z’amadini dusengeramo, bitewe n’ibyo twamenyereye. Ariko muri byose dukwiye kuzirikana ibi bintu by’ ingenzi bitatu: Kuvugana n’Imana, Kuyitega amatwi igihe itubwira, no gusoma Ijambo ryayo.

4. Kwemera uwo uri we: Abantu benshi kwicara ahantu hatuje bonyine igihe bahuye n’ibibazo bituma bigunga. Ku bandi babikora bashaka gutekereza iby’ Ijuru. Dukeneye gutekereza ku buyoboke bwacu ku Mana. Kuramya Imana no kuyubaha ntibigombera kuba umuntu yicaye, ahagaze, agenda, cyangwa aryamye. Igihe cyose uhaye Imana agaciro mu mutima wawe, ukayitekereza uyubashye, aho waba uri hose wayisenga kandi yakumva. Reba uburyo bukunogeye bwagufasha gusabana n’Imana butabangamira imiterere y’umubiri wawe. Ik’ ingenzi ni ukuzirikana icyo ukeneye mbere na mbere, ko ari ukwihana no guhinduka.

5. Kumenya uko witwara n’ iterambere: Ni byiza ko dufite iterambere kandi tugomba kurikoresha, ariko dukwiye kumenya uko tugendana naryo. Usanga akenshi abantu cyane cyane urubyiruko bamara umwanya munini kuri za telephone na mudasobwa, ku buryo babura umwanya wo gusenga no kwiga Ijambo ry’ Imana. Ni byiza kuba dufite iyi tekinoloji, kuko usanga dufite za Bibiliya muri telephone zacu na mudasobwa, ariko dukwiye kwitonda, tudatwarwa nabyo tukibagirwa isoko yo gukomera ku Mana ko ari amasengesho no kwiga Ijambo ry’ Imana.

Dukwiye kugira igihe cyo kubikoresha n’igihe cyo kubishyira ku ruhande. Igihe tugiye mu rusengero, byaba byiza dufunze byose, kugira ngo tubashe gusabana n’Imana ntakitubangamira. Ugomba kugira igihe gihoraho cyo kuba uri kuvugana n’Imana, ibindi bintu byose wabyiyatse. Ukamenya igihe gikwiye cyo kubibamo kuko nabyo rimwe na rimwe biradufasha.

Niba waragerageje ibihe byinshi kwiyegurira Imana, no kubana nayo mu buryo bw’ umwihariko ariko bikakunanira; kubera iki utatangira uyu munsi? Fata iki cyumweru nk’intangiriro nshya. Wiyemeze kubana n’ Imana mu gihe runaka wabona cyakunogera, maze usabe Imana guhira icyo cifuzo cyawe. Martin Saunders

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza